Festival Sevas

Festival Sevas

Dasara – 19th October 2018

Sevas Amount Offer Seva
Vijayadashami Utsava Mukhya Yajamana Seva Rs.25,501/- Pay Now
Gaja Vahana Yajamana Seva Rs.15,501/- Pay Now
Dasara Annadana Siromani Seva Rs.10,001/- Pay Now
Pushpalankara Seva Rs.3,501/- Pay Now
Annadana Seva Rs.2,001/- Pay Now

KARTIKA DAMODHARA DEEPOTSVA – 24th October 2018 to 23rd November 2018

Sevas Amount Offer Seva
Deepotsava Annadana Seva(Sundays) Rs.3501/- Pay Now
Deepotsava Annadana Seva(Weekdays) Rs.2001/- Pay Now
Deepotsava Seva(Sundays) Rs.1501/- Pay Now
Deepotsava Seva(Weekdays) Rs.1001/- Pay Now

Govardhan Puja & Go Puja – Thursday, 8th November 2018

Sevas Amount Offer Seva
Annakuta Seva Rs. 7501/- Pay Now
Annadana Seva Rs.3501/- Pay Now
Pushpalankara Seva Rs.2501/- Pay Now
Go Puja Rs.2001/- Pay Now
Deepotsava Seva Rs.1501/- Pay Now